ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : คัชชา
นามสกุล : ศิริรัตนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2559 การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2555 การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย