ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : กิตติศักดิ์
นามสกุล : ธรรมอภิบาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ :
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ