ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นางสาว
ชื่อ : อมรรัตน์
นามสกุล : ไชยสุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย