ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : พลากร
นามสกุล : คล้ายทอง
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด :
ประเภทบุคลากร :
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ