บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2562
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม
ชื่อบทความ (English) : The Integration of Learning and Teaching in Higher Education: Knowledge and the Innovation Development
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : มนตรา พงษ์นิล
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

1-14 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว
ชื่อบทความ (English) : Management Of The Operation Plan Of The Lao National Wrestling Federation
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มณีวรรณ จันทวงศา
ผู้แต่งร่วม : สุกัญญา เจริญวัฒนะ ,นภพร ทัศนัยนา ,เสกสรรค์ ทองคำบรรจง , ,

15-26 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาแบบทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อบทความ (English) : Development of Mathematical Literacy Test by Applying PISA Assessment Concept for Primary School Students Year 6 In Three Southern Border Provinces
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุไกย๊ะ ลิมาน
ผู้แต่งร่วม : ศุภลักษณ์ สินธนา ,วรพจน์ แซ่หลี , , ,

27-39 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ชื่อบทความ (English) : The Development of Disciplinary Building Model in Lower Secondary School setting of Service mind, Self - sacrifice and Sympathy with other people
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อมลวรรณ วีระธรรมโม
ผู้แต่งร่วม : วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ,สุเทพ สันติวรานนท์ ,ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ,ฐากร สิทธิโชค ,

40-56 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อบทความ (English) : The Development Of The Learning Management Model of Flipped Classroom By Using Activity-Based Learnaing To Enhance Student Engagement In The Upper Secondary School
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รังสิยา นรินทร์
ผู้แต่งร่วม : ประกอบ ใจมั่น ,สายสวาท เกตุชาติ , , ,

57-70 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อบทความ (English) : Study and Development of the Learning Activity Model according to Moderate Class More Knowledge Policy: A Case Study of Schools in Bang Khla District, Chachoengsao Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
ผู้แต่งร่วม : พรทิพย์ อ้นเกษม ,ดรัณภพ เพียรจัด ,เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ,ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ ,

71-86 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อบทความ (English) : The Results of Instruction Model Using the Demonstration Method of Algorithm on Practice Skills and Learning Achievement of Secondary Grade 4 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัททิยะ จันทร์อุดม
ผู้แต่งร่วม : เรวดี กระโหมวงศ์ ,เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , , ,

88-98 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผู้นำต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะชุมชน
ชื่อบทความ (English) : Leadership Prototypes for Community Well-being Behaviral Change
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นฤภร ไชยสุขทักษิณ
ผู้แต่งร่วม : ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ,วันชัย ธรรมสัจการ , , ,

99-114 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่
ชื่อบทความ (English) : Cultural Landscapes of Khao Pu’s Community Learning Center on the Way of life, water and forest
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชัชวาล ชุมรักษา
ผู้แต่งร่วม : คุณอานันท์ นิรมล ,ศิลป์ชัย สุวรรณมณี , , ,

115-133 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่อบทความ (English) : The Causal Relationship Model Of Factors Affecting The Effectiveness Of Private School Administration Established In Foundation Form Under The Office Of The Private Education Commission
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อมรประภา ชุมประทีป
ผู้แต่งร่วม : สุพรรณี สมานญาติ ,ราชันย์ บุญธิมา , , ,

134-151 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพิการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ชื่อบทความ (English) : The situation of digital television programs for learning for the visually impaired, 2016-2018: Case study of Thai Public Broadcasting Service and National Broadcasting Services of Thailand
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้แต่งร่วม : ชัชวาล ชุมรักษา ,นุชนาฏ ใจดำรงค์ ,จินตนา กสินันท์ , ,

152-169 ดาวน์โหลด