บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สังคมฐานความรู้: กรณีตัวอย่างในบริบทสังคมฝรั่งเศส
ชื่อบทความ (English) : Towards Knowledge-based Society, seen through French Experience
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

5-17 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ชื่อบทความ (English) : The Development of a Learning Package for Innovations and Local Wisdom for the Grade 6 Students through Participative Learning Process and Metacognitive Experiences Integrated with Community- based Learning at Sao Changok Sub-district
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
ผู้แต่งร่วม : พรทิพย์ อ้นเกษม ,สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล ,ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ ,ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ,เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ปิยะนันต์ ต่อแสงธรร

18-29 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (English) : Development of Multimedia Instruction Based on Cooperative Learning on English Language Or 3rd Grade Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ผกามาศ ปานแก้ว
ผู้แต่งร่วม : นุชนาฏ ใจดำรงค์ ,วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน , , ,

30-39 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PBBL ประกอบนิทานเชิงคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 3
ชื่อบทความ (English) : Development of a PBBL-based learning model for mathematical talents to promote basic mathematical skills for children in kindergarten year 3
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุนันทา ธรรมโชติ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

40-50 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการสอน BHC เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : The development of teaching BHC model to promote the creativity of the kindergarten students year 3, Tassaban 1 (Engseangsamukkee) School . Hat Yai District, Songkhla province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : พนิดา ยอดราช
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

51-60 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บนแท็บเล็ต เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ชื่อบทความ (English) : The Development of Electronic book for use on Tablet Construction Printed Media Production with Package Software for Bechelor’s Degree
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กมล ศรีบุญเรือง
ผู้แต่งร่วม : นุชนาฏ ใจดำรงค์ ,เมธี ดิสวัสดิ์ , , ,

61-71 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนิสิตครูคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อบทความ (English) : A factor analysis of the characteristics of the qualified student teachers Naresuan University
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : วรรณากร พรประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม : สำราญ มีแจ้ง ,น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ , , ,

72-82 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : โครงสร้างองค์ประกอบและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของการวัดภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย
ชื่อบทความ (English) : Factor structure and Construct Validity of Measuring Multicultural Leadership in Thai Society Context
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อิศรัฏฐ์ รินไธสง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

83-102 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อบทความ (English) : The Effect of Using 7 Steps Learning Cycle with Questioning Technique on Analytical Thinking Skills and Learning Achievement in Science Learning Area of Prathomsuksa 6 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รัตยา สงอุปการ
ผู้แต่งร่วม : อารีย์ สาริปา ,สุพัฒน์ บุตรดี , , ,

103-113 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของการใช้วงจรการเรียนรู้ที่มีต่อความเข้าใจมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (English) : THE EFFECTS OF USING LEARNING CYCLE APPROACH ON SCIENTIFIC CONCEPT UNDERSTANDING AND REASONING ABILITY IN SCIENCE OF MATAYOMSUKSA 5 STUDENTS
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุวลักษณ์ เกิดมณี
ผู้แต่งร่วม : อารี สาริปา ,สุพัฒน์ บุตรดี , , ,

114-123 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (English) : The Study of Archivement by STEM Education on Equilibrium and Elasticity for Grade 11 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กรวิทย์ เกื้อคลัง
ผู้แต่งร่วม : ประสงค์ เกษราธิคุณ ,สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ , , ,

124-135 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลสัมฤทธิ์และความตระหนักของนักท่องเที่ยวต่อชุดความรู้ เรื่อง สวนสัตว์สงขลา
ชื่อบทความ (English) : Achievement and Tourist, Awareness towards Learning Modules on Songkhla Zoological Park
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
ผู้แต่งร่วม : สมเกียรติ สายธนู ,ฆนัต ธาตุทอง ,ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี , ,

136-142 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ชื่อบทความ (English) : Educational Management Strategy for Community Development of Vocational Education Institute Southern Region 2
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ราวี ซามี
ผู้แต่งร่วม : กฤษณา ปลั่งเจริญศรี ,วิเชียร ศรีพระจันทร์ , , ,

143-158 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบการส่งเสริมจิตสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
ชื่อบทความ (English) : The Public Mind Supporting Model Between Community And School Participation for Kindergarten children
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ลำเฑียร ชนะสุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม : ไมตรี จันทรา ,อโนทัย ประสาน , , ,

159-169 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชื่อบทความ (English) : COMPARING THE ANALYZED RESULTH OF THE YONISOMANASIKA’ SWAY OF THINKING AND PRINCIPLE. BY USING THE STANDARD OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTE (UNIVERSITY) AS A FRAME TO SOLVE THE PROBLEM OF THE UNDERGRADUATE STUDENT IN THE FIELD OF SOCIALSCIENCE OFTHAMMASAT UNIVERSITY,RANGSIT CAMPUS
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุวรี ปิ่นเจริญ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

170-180 ดาวน์โหลด