บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
ชื่อบทความ (English) : Learning Management Guidelines for Social Studies : Historical Substance in Creating Thai-ness Consciousness
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : วิภาพรรณ พินลา
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

7-15 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนามโนมติพื้นฐาน ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้เรียน
ชื่อบทความ (English) : Learning Management Guidelines of Social Studies Teachers in Developing Basic Concept of Economics for Learners
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : วิภาดา พินลา
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

16-24 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ชื่อบทความ (English) : Development of a Thai Reading Promotion Book for Malaysian-Siamese Students in Northern States of Malaysia
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง
ผู้แต่งร่วม : มนตรี มีเนียม , , , ,

25-29 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์
ชื่อบทความ (English) : Use of Apply- Jigsaw Cooperative Learning to Promote Japanese Reading Comprehension Ability
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เธียรชัย หลิมเจริญ
ผู้แต่งร่วม : Katsuyuki Takahashi ,อ้อมธจิต แป้นศรี , , ,

30-38 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รายงานผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้าน ริมทะเลสาบสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (English) : The Development of a Local Content Learning Unit on “Khai Khrob Salted Duck Yolks : A Folk Wisdom Product of Songkhla Lake Basin” in the Subject Area of Occupation and Technology for Primary Grade 5 Students.
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณัฐติกา พรมดำ
ผู้แต่งร่วม : วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ,อมลวรรณ วีระธรรมโม , , ,

39-47 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรปของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อบทความ (English) : Curriculum Development Training on The Common European Framework of Reference (CEFR) for Upgrading Grade 6 Students’ English Language Skills
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณดา บิลดาวูด
ผู้แต่งร่วม : อมลวรรณ วีระธรรมโม ,ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล , , ,

48-56 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ (English) : Students Development Activities of the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 in PSU.Wittayanusorn Suratthani School
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปฐวดี พัฒนสิงห์
ผู้แต่งร่วม : นิรันดร์ จุลทรัพย์ ,อมลวรรณ วีระธรรมโม , , ,

57-64 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน SWUSAT ปีการศึกษา 2553-2555 ตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและทฤษฎีการตอบข้อสอบ
ชื่อบทความ (English) : A quality of SWUSAT during 2010-2012 by using classical testing theory and item response theory
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ผู้แต่งร่วม : ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ,สมกิจ กิจพูนวงศ์ , , ,

65-73 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อบทความ (English) : Current and Desirable Characteristics in Engaged Leadership of General Education Private School Principals in Bangkok Metropolitan Area
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
ผู้แต่งร่วม : นันทรัตน์ เจริญกุล , , , ,

74-80 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยองค์การกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : Casual Model between Organization Factors and Effectiveness of Public Secondary Schools Administration Relevant to the Multicultural in the Four Districts of Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

81-88 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สภาพ ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชื่อบทความ (English) : States, Problems and Collective Guidelines for Improving Environmental Education of Schools Under the Office of Secondary Education Service Area VI.
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุรีย์พร สายวารีรัตน์
ผู้แต่งร่วม : ประชุม รอดประเสริฐ ,ธนวิน ทองแพง , , ,

89-96 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชื่อบทความ (English) : The States ,Problems and Collective Guidelines of Internal Quality Assurance Development in Schools Under the Office of Secondary Education Service Area VI.
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : วาลิช ลีทา
ผู้แต่งร่วม : ประชุม รอดประเสริฐ ,ประยูร อิ่มสวาสดิ์ , , ,

97-103 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อบทความ (English) : Development of Team learning of local Administration Employees
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อัมพร ปัญญา
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

104-113 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อบทความ (English) : English Readiness Preparation for the Asian Community of Teachers in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทรรศนีย์ คีรีศรี
ผู้แต่งร่วม : กันทริน รักษ์สาคร ,ศักดิ์ชัย คีรีศรี , , ,

114-127 ดาวน์โหลด