บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : แนวทางการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (English) : 21st Century Skills Assessment Guidelines
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

1-11 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : The study of using Computer Assisted Instruction Lesson and Virtual Lab Package on energy in Science Strand, Grade 6 : Case Study Wicheinchom School Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุวรรณ โชติการ
ผู้แต่งร่วม : นิพัทธ์ อินทอง , , , ,

12-27 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : วาทกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุดวรรณกรรมเพื่ออาเซียน ของ ประภัสสร เสวิกุล
ชื่อบทความ (English) : Discourse of Human Resource Development in the ASEAN Literary Series by Phabhassorn Sevikul
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ธนพร หมูคำ
ผู้แต่งร่วม : พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ ,สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ,ภูริวรรณ วรานุสาสน์ , ,

28-42 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การใช้การเสริมต่อการเรียนรู้การเขียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนอนุเฉทของผู้เรียน
ชื่อบทความ (English) : Using Scaffolding Writing Instruction to Enhance Students’ Paragraph Writing Ability
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เพียรศิลป์ ปินชัย
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

43-51 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร สายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ชื่อบทความ (English) : Development Model of Teachers’ Competency and Utilizationof Resource Center : A case Study of Wat Sothon Wararam Woraviharn School
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
ผู้แต่งร่วม : นพรัตน์ สรวยสุวรรณ ,วงเดือน ไม้สนธิ์ ,อังคณา กุลนภาดล ,ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล ,

52-66 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน
ชื่อบทความ (English) : Community Radio Network and Sustainable Development in Songkhla Lake Basin Areas
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชัชวาล ชุมรักษา
ผู้แต่งร่วม : ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ,คุณอานันท์ นิรมล ,เรวดี กระโหมวงศ์ , ,

67-87 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การเรียนการสอนวรรณคดีที่เน้นผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ : กรณีเรื่องเล่าความเจ็บปวด “เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน
ชื่อบทความ (English) : The Teaching and Learning of Literature to Enhance Students’ Critical Thinking: A Traumatic Story in “I was branded a murderer
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ศิริพร แทนสุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม : วรรณนะ หนูหมื่น , , , ,

88-97 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ด
ชื่อบทความ (English) : A Study of the Guidelines for Promoting Educational Research Networks to Propel the Educational Research and Development in Operational Area 3, Lower Central Region 3
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กิตติชัย สุธาสิโนบล
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

98-115 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก
ชื่อบทความ (English) : The Participation of Environmental Management and Environmental Learning Management in the Secondary School at Tak Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้แต่งร่วม : สุวารีย์ ศรีปูณะ ,รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ , , ,

116-124 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อบทความ (English) : A DEVELOPMENT OF CLASSROOM RESEARCH PROMOTION MODEL FOR TEACHERS OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มนตรี วิชัยวงษ์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

125-138 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : แบบจ
ชื่อบทความ (English) : Structural equation modeling effectiveness Private Vocational College of Southern
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จงดี พฤกษารักษ์
ผู้แต่งร่วม : บัณฑิต ผังนิรันดร์ , , , ,

139-149 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ส
ชื่อบทความ (English) : The Development of Evaluation Instruments to Measure the Abilities of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills of Matthayomsueksa 3 Students Following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นุสรา เพ็งแก้ว
ผู้แต่งร่วม : สุเทพ สันติวรานนท์ ,เรวดี กระโหมวงศ์ , , ,

150-156 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อบทความ (English) : A DEVELOPMENT OF THE ENRICHMENT CURRICULUM FOR LIFE SKILLS OF THE LOWER–SECONDARY STUDENTS
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นวลใย สุทธิพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม : อรุณ จุติผล ,สมาน อัศวภูมิ , , ,

157-169 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปฐมบทแห่งการป้องกันตัว
ชื่อบทความ (English) : Genesis of Self Defence
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภิญโญ โชติรัตน์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

170-176 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ร่วมกับการใช้เครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ส
ชื่อบทความ (English) : The Development of Learning Activities based on Science, Technology and Society (STS) with Social networks to Enhance the Scientific Creativity on Topic Electricity for Mathayomsuksa 3 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สิรินาถ ชุมพาที
ผู้แต่งร่วม : อังคณา อ่อนธานี , , , ,

177-192 ดาวน์โหลด