บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2559
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ครูมืออาชีพ
ชื่อบทความ (English) : The Professional Teaching
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ และ จรัส อติวิทยาภ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

7-15 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา
ชื่อบทความ (English) : Advanced Mathematical Thinking of Students in Problem - Solving Classroom
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : วาสุกรี แสงป้อม
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

16-25 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ การสอบออนไลน์ และการประเมินผลการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต
ชื่อบทความ (English) : The development of item management,online examination and education evaluation system via internet
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กมลลักษณ์ ชัยดี
ผู้แต่งร่วม : กฤษณะ ทะเขียว ,เกตน์สิรี แก้วยศ ,ณัฐวุฒิ ริยะเทน , ,

26-35 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัย ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ (English) : Development of Fundamental Knowledge Concerning Early Childhood Education Management Usint A kit of Non-Early Childhood Teacher Training for Early Childhood Teachers in Private Schools in Mueang Surat Thani District Surat Thani Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุนทรี แซ่บ่าง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

36-44 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ชื่อบทความ (English) : Construction of a Thai Reading Promotion Book for Malaysian-Siamese Students in Northern State of Malaysia
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง
ผู้แต่งร่วม : มนตรี มีเนียม , , , ,

45-50 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค 5W1H และผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (English) : The Effect of Critical thinking Process with the 5W1H Technique ang Graphic Organizers towards Critical Thinking Ability in Thai Subject of Prathomsuksa 5 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กรองทิพย์ สุราตะโก
ผู้แต่งร่วม : อมลวรรณ วีระธรรมโม ,วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , , ,

51-59 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : The Effects of Using the 4MAT Learning Activities on Analytical Thinking Ability and Thai Language Learning Achievement of Mathayom Suksa IV Students at Takria Wittayakom School in Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อมรรัตน์ มุสิกะโรจน์
ผู้แต่งร่วม : วรรณา บัวเกิด ,สุภมาส อังศุโชติ , , ,

60-69 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่สัมพันธืกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : Factors Relating to PISA Science Competencies Mathayomsueksa 3 Students in Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ซารีนา อุศมา
ผู้แต่งร่วม : สุเทพ สันติวรานนท์ ,ณัชชา มหปุญญานนท์ , , ,

70-82 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ชื่อบทความ (English) : Factors Affecting the Characteristics of the Students of in ASEAN Community of Schools under the Office Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ พรหมมี
ผู้แต่งร่วม : ปัญญา ทองนิล , , , ,

83-93 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการใช้กิจกรรมออกกำลังกายแบบเทควันโด
ชื่อบทความ (English) : A Study of Gross Motor Skills of Grade 1 to 3Students with Mild lntellectual Disabilities by Taekwondo Exercises
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นาฎนดา เจริญเกียรติตรัย
ผู้แต่งร่วม : ดารณี ศักดิ์ศิริผล ,ไพฑูรย์ โพธิสาร , , ,

94-103 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อบทความ (English) : Factors Affecting the Sexual Risk Behaviors of Undergraduate Students, Major of Physical Education and Health Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campu
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

104-119 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อบทความ (English) : Factors Relating to Self Development Needs of Supporting Staffs, at Thaksin University
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มาริสา ปานงาม
ผู้แต่งร่วม : นิรันดร์ จุลทรัพย์ ,อมลวรรณ วีระธรรมโม , , ,

120-131 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิ
ชื่อบทความ (English) : Quality of Working Life and Organizational Commitment of Thaksin University Employees
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เปมิกา สังข์ขรณ์
ผู้แต่งร่วม : วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ,นิรันดร์ จุลทรัพย์ , , ,

132-143 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : Desirable Attributes of Local Leaders in Thung Larn Subdistrict Municipality, Khlong Hoikhong District, Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้แต่งร่วม : อมลวรรณ วีระธรรมโม ,จรัส อติวิทยาภรณ์ , , ,

144-152 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดการสถาบันขงจื๊อแห่งราชอาณาจักรไทย
ชื่อบทความ (English) : The Management of Confucius Institute in The Kingdom of Thailand
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : Kaiyin Zhou
ผู้แต่งร่วม : จรัส อติวิทยาภรณ์ ,รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ , , ,

153-164 ดาวน์โหลด