คลังภาพโครงการและกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2556

ท่านคณบดีมอบกระเช้าแด่ท่านอธิการบดีเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557
โครงการอบรมพี่เลี้ยง เรื่อง"การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูพี่เลี้ยงนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร “86 พรรษา มหาราชัน” ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ “ปฐมวัยซู่ซ่า กีฬาสีซู่ซี่” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอบรมครูในโครงการวิจัย เรื่องการสะท้อนสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครูด้านภาษาและเทคโนโลยีผ่านการสร้างความตระหนักด้วยตนเอง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching with Technology in 21 Century
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring ) วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556
วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงานวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2556"บูรณาการนำความรู้ มุ่งสู่ชุมชน"ระหว่างวันที 26 - 28 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
งานมหกรรม การจัดการความรู้ KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556
อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หอเปรมดนตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4 เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน (ป.บัณฑิต) 16 สิงหาคม 2556
อบรมครูชำนาญการพิเศษ 23 15 - 18 สิงหาคม 2556
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน 14 สิงหาคม 2556
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสา 13 สิงหาคม 2556
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556
ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ "ทำบุญวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้จัดโครงการในวันพุธที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 8 วัด คือ วัดเขาแก้ว วัดบางดาน วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว วัดเขาบ่อ วัดเขากุด และวัดสุวรรณคีรี โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกว่า 80 คน
การประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีลงนามการทำสัญญานิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม SC216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22
ภาพสัมมนาผู้บริหารอาจารย์พี่เลี้ยง 25 มิ.ย.56
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21
โครงการยกระดับครูทั้งระบบสพป.สขลาเขต 1
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ สพป.สตูล
ปฐมนิเทศนิสิตศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ปฐมนิเทศนิสิตศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมครูทั้งระบบ สพป.สงขลา เขต 3 (30 พ.ค.-1 มิ.ย.)

 

ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการยกระดับครูทั้งระบบ รุ่นที่ 2 สพม.13 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2556 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ รุ่นที่ 1 สพม.13 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สัมมนานิสิตและครูพี่เลี้ยง ป.บัณฑิต กลุ่มอุสตาส 18 พ.ค.56
โครงการกีฬาบูรณาการ ประจำปี 56 วันที่ 18 พ.ค.56
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
9-10 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
โครงการอบรมผู้ฝึกสอน"โค้ชต้นแบบ"กีฬาวู้ดบอล , ฟุตซอล , บาสเก็ตบอล , วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , กรีฑา ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำโครงการ "จัดทำกลยุทธ์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560" ณ ราชาคีรีรีสอร์ท อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2556
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ์  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 56 หอประชุมปาริชาต, อาคารเรียน 3
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์  2556  อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "เยาวชนสงขลา  หัวใจพลเมือง"  โดยมีอาจารย์ฐากร  สิทธิโชค ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษากล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดโครงการดังกล่าว         พร้อมด้วยนิสิตสาขาสังคมศึกษาให้การต้อนรับอีกด้วย    ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อ.วีนัส ศรีศักดา และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ได้บริจาคของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่น้องๆ ณ บ้านโสสะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิต กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนิสิต กศ.บ.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 30 มีนาคม ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ.เมือง จ.พัทลุง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน"
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เวลา 08.00 – 13.00 น. วิทยากรโดย...พันเอก ดร.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้กับกลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ในเครือเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นิสิต นักศึกษาวิชาชีพครู โครงการกีฬา ศึกษาฯ - ครุศาสตร์ ' กล้วยไม้เกมส์ ' ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอิลยาส สาดารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ : วิทยากร
โครงการ ขอบขอบคุณพระคุณครูปฐมวัยที่หนูรัก 2 ตอน "ฝัน ฝัน ฝัน ครูผู้ทอฝัน วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา"
โครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู
EDU. fancy party night งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ พ.ศ.2556 สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
เปิดหน่วยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน Integrated Learning Research Unit for Sustainable Development of Social Quality (IN-RUSS) 27 ธ.ค. 2555
ภาพสัมมนานิสิตระหว่างฝึกสอน วันที่ 12 ธ.ค.55
โครงการรวมพลคนศึกษาฯเกมส์"สำนักงานจะก้าวไกลหากใส่ใจสุขภาพ"
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ผอ. / รอง ผอ. เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18
ประชาสัมพันธ์ทุน สควค
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 17
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ Fuculty of Teacher Training and Education, University of Beangkulu เพื่อแนวทางในการสร้างเครือข่ายการศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 16
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15
ภาพปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มอิสลาม
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ ครูเชียวชาญ รุ่นที่ 5
ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมอบช่อดอกไม้แด่ รศ.พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 12
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุม ปาริชาต
โครงการ Smart for all ครั้งที่ 3 เทคโนโลยีการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 7 - 11กันยายน 2555 ณ หอประชุมปาริชาต
อบรมรายการโทรทัศน์ครูกับการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 11
งานทักษิณวิชาการ"วิถีสืบสานความร่วมมือสู่อาเซียน" 14 - 18 สิงหาคม 2555
ประชุมสภาคณบดี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่4 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 10
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 9
นิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ พบเจอเงินจำนวน 2,000 บาท
สัมมนา "การบริหารจัดการสำนักงาน"ณ ชคะมาศ รีสอร์ท
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ รับมอบทุนจากกองทุนครูขจรณรงค์ เทพจารี
การประชุมเครือข่าวเทางาม
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 5 (ผอ./รอง ผอ.)
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 8
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 7
การประชุมทางวิชาการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์
การตรวจคณะSAR ปี 2555
ประชุมคณะ และ งานเลี้ยงอาจารย์ใหม่55
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 5
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 4
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์ สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยะฐานะ รุ่นที่ 1
โครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิต/นักศึกษา ทุนโครงการ สควค. ปี 2555
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
การประชุมสัมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

 

ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการวันครูแห่งชาติ 2555
งานปีใหม่สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555
การประชุมสรุปผลการจัดการความรู้ โครงการ LLEN วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โครงการศึกษารำลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 ในวันที่ 21 กันยายน 2554
โครงการ ฝึกอบรมครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม"ความเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม" วันที่ 19 - 23 กันยนยน 2554
ประชุมสภาคณบดี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 15 - 16 กย. 2554
ภาพบรรยการ ทักษิณวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2554
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2554
คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมเครือข่ายเทางาม
สัมมนานิสิตระหว่างฝึกสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
ภาพปฐมนิเทศ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2554
ภาพปฐมนิเทศ ป. ตรี ประจำปีการศึกษา 2554

ประจำปีการศึกษา 2553

สัมนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ จักรพรรดิ์รีสอร์ท
กิจกรรมวันสงกรานต์ คณะศึกษาศาตร์ ปี 2554
ประชุมสัมนาสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ณ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 8 เมษายน 2554
ประธานเครือข่ายโทรทัศน์ครู ภาคใต้ตอนล่าง (อ.เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์) และคณะทำงานได้พบปะสื่อมวลชนจำนวน 250 คนในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 จัดโดย สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 ที่โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดส์ & รีสอร์ท
สัมมนาครูพี่เลี้ยงศึกษาศาสตร์ ที่ กรีนเวิล์ด 20 พ.ค. 54
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ฯพณฯ ท่านอานันท์ ปันยารชุนในฐานะที่เป็นทูตองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินการ . . . .
ภาพสัมมนา ป.บัณฑิต 5 ม.ค.54
ภาพประชุมเรื่องความเสี่ยง สนง.คณะ 24 ก.พ. 54
ภาพเชิญสื่อมวลชนมารับฟังทิชเชอร์ทีวี 23 ก.พ. 54
ภาพคุรุสภาตรวจมาตตรฐานครู 21 ก.พ.54
เลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่ 2 คน 4 ก.พ.54
ประชุมโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 14 ม.ค. 54
สัมนาวิชาการเรื่อง "การบูรณาการปรัชญาการศึกษา สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาสู่การจัดการศึกษาไทย"
งานวันครูประจำปี 2554
งานปีใหม่ 2554 สำนักงาน
ประมวลภาพโครงการอบรมครู ตชด. เพื่อเป็นวิทยากรติวนักเรียนก่อนสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (Pre-NT)
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่การพัฒนาหลักสูตรความเป็นวิชาชีพครู โดยเชิญ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ทักษิณวิชาการประจำปี 2553
เกษียณอายุราชของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2553
ประชุม Teacher TV
โครงการสมัชชาคุณธรรม 12 - 13 กันยายัน 2553
การบูณาการปรัชญาการศึกษา..... โดย ดร.วัน เดชพิชัย
โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูมืออาชีพ" วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2553 ณ สำนักหอสมุด
โครงการสัมนาสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ณ จักรพรรดิ์ รีสอร์ท อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2553
โครงการสัมนาระหว่างฝึกสอน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2553
กลุ่มหลักสูตรวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2553
กลุ่มหลักสูตรวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2553
โครงการสมัชชาคุณธรรมองค์กรการศึกษาประเด็นคุณธรรมองค์กรการศึกษา ครั้งที่ 5 คลิก
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ของคุรุสภา รุ่นที่ 6 คลิก
ประเมินคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2553 (SAR) คลิก
ประชุมเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะในการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ ห้อง MF 1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ภาพ บรรยากาศ
สัมมนาผู้บริหารอาจารย์พี่เลี้ยง 23 มิ.ย.53 คลิก
ประชุมสัมนานิสิต สควค. ภาคใต้ประจำปี พ.ศ.2553 คลิก
มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2553 คลิก

 

ประจำปีการศึกษา 2552

ทักษิณวิชาการประจำปี 2553
เกษียณอายุราชของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2553
ประชุม Teacher TV
โครงการสมัชชาคุณธรรม 12 - 13 กันยายัน 2553
การบูณาการปรัชญาการศึกษา..... โดย ดร.วัน เดชพิชัย
โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูมืออาชีพ" วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2553 ณ สำนักหอสมุด
โครงการสัมนาสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ณ จักรพรรดิ์ รีสอร์ท อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2553
โครงการสัมนาระหว่างฝึกสอน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2553
กลุ่มหลักสูตรวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2553
กลุ่มหลักสูตรวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2553
โครงการสมัชชาคุณธรรมองค์กรการศึกษาประเด็นคุณธรรมองค์กรการศึกษา ครั้งที่ 5 คลิก
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ของคุรุสภา รุ่นที่ 6 คลิก
ประเมินคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2553 (SAR) คลิก
ประชุมเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะในการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ ห้อง MF 1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ภาพ บรรยากาศ
สัมมนาผู้บริหารอาจารย์พี่เลี้ยง 23 มิ.ย.53 คลิก
ประชุมสัมนานิสิต สควค. ภาคใต้ประจำปี พ.ศ.2553 คลิก
มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2553 คลิก
ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาชีพครู รุ่น 5 3 - 9 พ.ค. 53 คลิก
ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้บริหารครูพี่เลี้ยง 7-5-53 คลิก
ภาพบรรยากาศการอบรมสาระเรียนรู้ท้องถิ่น 7-8 พ.ค.53 คลิก
ภาพคณะผู้บริหารมหาลัยพบอาจารย์ และ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 18-5-53
ภาพประชุมสมัชชา 17-5-53
โครงการกิฬาบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2553 (15 พ.ค. 53)
ภาพสัมมนาผู้บริหารครูพี่เลี้ยง 7-5-53
ภาพอบรมสาระเรียนรู้ท้องถิ่น 7-8 พ.ค.53
ภาพอบรมวิชาชีพครู คุรุสภา รุ่น 5 3 - 9 พ.ค. 53
ภาพสัมมนานิสิตออกฝึกสอน 28 29-4-53
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต ปี53 21,27 มี.ค.53
ภาพสัมมนานิสิต ครู 5 ปี จบการศึกษา 11-12มี.ค.53
สัมนา ป.บัณฑิต 10มี.ค.53
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
การประชุมเชิมปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเป็นครูผู้สอนศาสนาแบบมืออาชีพ : การเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ณ โรงแรมเลคอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รุ่นที่1 รุ่นที่2 รุ่นที่3
โครงการอบรบมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา รุ่นที่ 4 (18-24 มกราคม 2553)
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานเลขานุการ
โครงการจิตปัญญาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ( 12 - 13 ธันวาคม 2552 )
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 (10 - 13 ธันวาคม 2552)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (26 - 27 พฤศจิกายน 2552)
โครงการอบรบมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา รุ่นที่ 3 (8-29 พฤศจิกายน 2552)
โครงการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2552
สัมนาปรับปรุงโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ (26 ตุลาคม 2552)
โครงการอบรบมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา รุ่นที่ 2 (19-25 ตุลาคม 2552)
โครงการอบรบมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา รุ่นที่ 1 (12-18 ตุลาคม 2552)
สัมนาวิชาการ "การบูรณาการปรัชญาการศึกษา สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา สู่การจัดการศึกษาไทย" (10 ตุลาคม 2552)
การพัฒนาครูประจำการในโครงการร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณกับเทศบาลเมืองเบตงและการสัมนาหลังปฏิบัติการสอนของนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ศูนย์เบตง) 2 ตุลาคม 2552
รวมภาพงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2552 (30 กันยายน 2552)
โครงการ"การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ" (กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง (2-4 กันยายน 2552)
การประชุมเพื่อพัฒนาครูประจำการครูมือ อาชีพ รุ่นที่ 5 (25-28 สิงหาคม 2552)
การประชุมเพื่อพัฒนาครูประจำการครูมือ อาชีพ รุ่นที่ 5 (รับเกียรติบัตร)
โครงการสัมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2552 (5-6 สิงหาคม 2552) ตอนที่ 1 ตอนที่ 2
โครงการสัมนาการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการ และภาควิชา ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตุล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับความคิดเปลี่ยนระบเพื่อการปฏิบัติงานแนวใหม่" (11 กรกฎาคม 2552)

 

ประจำปีการศึกษา 2550

1.โครงการ ED Freshy Night ปีการศึกษา 2550
2.โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2550
3.โครงการซุ้มรับปริญญาแด่พี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550
4.โครงการเปิดตัวน้องใหม่ ปีการศึกษา 2550
5.โครงการพัฒนาการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา2550
6.โครงการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นครู ปีการศึกษา 2550
7.โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2550
8.โครงการศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา2550
9.โครงการศึกษาอาทร ปีการศึกษา 2550
10.โครงการสัมมนานิสิตเพื่อบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การจัดกิจกรรมเสริ
11.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2550

 

ประจำปีการศึกษา 2549

1.โคงการ Mr.and Miss Thaksin University and Singing Contest ปีการศึกษา 2549
2.โครงการคุรุคารวะวัฒนธรรม ปีการศึกษา2549 ( 16 ม.ค.50 )
3.โครงการทำนุบำรุงศาสนสถานและสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2549
4.โครงการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา2549
5.โครงการเปิดตัวน้องใหม่ ปีการศึกษา2549
6.โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
7.โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2549
8.โครงการลอยกระทง ปีการศึกษา2549
9.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2550 (ปีการศึกษา 2549 )
10.โครงการวางแผนชีวิตและอาชีพ ปีการศึกษา 2549
11.โครงการศึกษาศาสตร์รักษ์หาดบ้านเรา ปีการศึกษา 2549
12.โครงการศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา2549
13.โครงการศึกษาอาทร ปีการศึกษา2549
14.โครงการส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปีการศึกษา2549
15.โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ศึกษาพิธีทอดกฐิน

 

ประจำปีการศึกษา 2548

1.โครงการ Bye Senior ED 48
2.โครงการ Mr & Miss Thaksin ปีการศึกษา 2548
3.โครงการ Young Creative ปีการศึกษา 2548
4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ม.ค.2549 ปีการศึกษา 2548
5.โครงการศึกษาอาทร ปีการศึกษา2548
6.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปีการศึกษา2548