ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-04-08
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-04-18
เนื่องจาก : ลาพักผ่อน
หมายเหตุเพิ่มเติม :