ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-04-05
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-04-05
เนื่องจาก : ลากิจส่วนตัว
หมายเหตุเพิ่มเติม :