ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคงรักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-03-31
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-04-01
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :