ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมานรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-03-26
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-03-27
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :