ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2021-03-05
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2021-03-07
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :