ตำแหน่งรักษาการแทน : อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมากรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2020-12-08
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2020-12-08
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :