ตำแหน่งรักษาการแทน : อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-10-10
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-10-10
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :