ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดมรักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-09-25
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-09-27
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :