ตำแหน่งรักษาการแทน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-09-24
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-09-27
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :