ตำแหน่งรักษาการแทน : อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-09-21
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-09-22
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :