ตำแหน่งรักษาการแทน : อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-09-30
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-09-30
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :