ตำแหน่งรักษาการแทน : อาจารย์อรพิน ทิพย์เดชรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
วันเริ่มต้นรักษาการ : 2019-09-08
วันสิ้นสุดรักษาการ : 2019-09-13
เนื่องจาก : ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หมายเหตุเพิ่มเติม :