ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2016-01-28 2016-01-31 อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวินรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2016-01-29 2016-01-31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2016-01-28 2016-01-28 อาจารย์ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2016-01-27 2016-01-27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2016-01-25 2016-01-26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2016-01-13 2016-01-14 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2016-01-19 2016-01-21 อาจารย์ดวงฤดี พ่วงแสงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา รายละเอียดคลิก
2016-01-07 2016-01-08 อาจารย์อรพิน ทิพย์เดชรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2015-12-24 2015-12-30 อาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2016-01-18 2016-01-18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก