ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2015-08-20 2015-08-21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-08-06 2015-08-07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-07-27 2015-07-28 อาจารย์ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-07-16 2015-07-18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-25 2015-06-26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-23 2015-06-23 อาจารย์ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-15 2015-06-16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-10 2015-06-11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายละเอียดคลิก
2015-06-11 2015-06-14 อาจารย์พัศรเบศวร์ แย้มทองคำรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2015-06-07 2015-06-10 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก