ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2020-01-24 2020-01-24 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-01-13 2020-01-14 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-25 2019-12-25 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-12 2019-12-12 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-25 2019-12-27 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2020-01-02 2020-01-02 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-06 2019-12-06 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-12-04 2019-12-08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2019-12-03 2019-12-04 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-11-22 2019-11-22 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก