ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2019-09-24 2019-09-27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2019-09-24 2019-09-27 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2019-09-21 2019-09-22 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-09-30 2019-09-30 อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์รักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2019-09-08 2019-09-13 อาจารย์อรพิน ทิพย์เดชรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2019-09-16 2019-09-17 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-09-16 2019-09-18 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาลรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2019-09-10 2019-09-10 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-09-09 2019-09-09 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2019-09-06 2019-09-06 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก