บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์


ชื่อ-สกุล  : นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตำแหน่ง  : หัวหน้าสำนักงาน
การศึกษา : ศศ.บ (บริหารการศึกษา) มสธ, 2529
               กศ.ม (การบริหารการศึกษา) ม.ทักษิณ,2545

ชื่อ-สกุล :  นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การศึกษา : ศศ.บ (การจัดการทั่วไป) วค.สงขลา, 2537
               กศ.ม (การบริหารการศึกษา) ม.ทักษิณ,2546
  ชื่อ-สกุล : นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การศึกษา : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.หาดใหญ่, 2545              

ชื่อ-สกุล : นางเยาวลักษณ์  พริกบุญจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
การศึกษา : บธ.บ (การบัญชี) ม.หาดใหญ่, 2544

ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์พิศา  ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การศึกษา : บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
               สงขลา, 2544
  ชื่อ-สกุล : นางสาวปุลญาภา นิธิพิเชฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา : กศ.บ (การวัดผลการศึกษา) มศว. ภาคใต้, 2539
             กศ.ม (การวัดผลการศึกษา) ม.ทักษิณ, 2544
  ชื่อ-สกุล : นายศัญฒภัท  ทองเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
การศึกษา : ค.บ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
               สถาบันราชภัฏ สงขลา, 2542

ชื่อ-สกุล : นางอุทัย  ศิริคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
การศึกษา : กศ.บ (การวัดผลการศึกษา) ม.ทักษิณ, 2544

ชื่อ-สกุล : นางกิจจา  ทองนิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การศึกษา : กศ.บ (การวัดผลการศึกษา) ม.ทักษิณ, 2539
             กศ.ม (การวัดผลการศึกษา) ม.ทักษิณ, 2545
 

ชื่อ-สกุล : นายธนากฤต  แผ่ผล
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
การศึกษา : วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม. สงขลานครินทร์ , 2544
             วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.สงขลานครินทร์ , 2552

ชื่อ-สกุล : นางสาว ปัทมา สำนักโหนด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา  ส่งศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 ชื่อ-สกุล : นายว่อง ปาลรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 
 ชื่อ-สกุล : นางเปมิกา  สังขรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
 
ชื่อ-สกุล : นางมาริสา ปานงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ชื่อ-สกุล : นางสาวรวีพร บัวทองผุด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  ชื่อ-สกุล : นางนงค์นาถ สุวรรณทวี
ตำแหน่ง : พนักงานเอกสารทั่วไป
  ชื่อ-สกุล : นางศิริพร เพชรมณี
ตำแหน่ง : พนักงานเอกสารทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสุมนา อมรอนุพงศ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 
ชื่อ-สกุล : นายเชาวรัตน์  สัตยานุรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล รอดผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
  ชื่อ-สกุล : นายวันเฉลิม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
  ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชรี บุญพลับ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             หน้าหลัก | ติดต่อเรา

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Faculty of Education Thaksin University )
   สถานที่ตั้ง : เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
   โทรศัพท์ / โทรสาร : 074-322521 , 074-443945
   โทรศัพท์ : 074-317600
  Copyright© 2011 All right reseved. Power by Thanakrit Phaephon