ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแสดงละครและนิทานสำหรับเด็กปฐมว…

กิจกรรมการแสดงละครและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงละครและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยRead more

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนชัยมงค…

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์    

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์Read more

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กRead more

โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ชั้นปีที่ 4 โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษRead more

กิจกรรมการปฐมนิเทศ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการปฐมนิเทศRead more

โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์

โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการRead more

แวดวงการศึกษา

Login Form