ผู้ประสานงานโครงการ


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ    หมายเลขโทรศัพท์  089-8333022
2. อาจารย์ ดร.วีนัส  ศรีศักดา                                   หมายเลขโทรศัพท์  091-8479890
3. นางสาวศุกร์พรัตน์  รักษกาญจน์                          หมายเลขโทรศัพท์  081-5400879

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0-74-317-683

Your message has been sent. Thank you!